baş_banner

Sorag-jogap

MIDA hakda

MIDA öndüriji?

Biz zawod we öndüriji, Sebäbi ofisimiz Şanhaýda we uzak möhletli kooperatiw agent zawodymyz bar, öz patentimiz bar we logotip, marka ady, gaplama we kabel reňkleri ýaly özleşdirme hyzmatlaryny hödürläp bileris. zerurlyklary.
Köp mukdarda maglumat toplamak we müşderileriň pikirleri MIDA-nyň önümlerini islendik gurşawda ulanmak zerurlyklaryny kanagatlandyryp biljek güýçli uýgunlaşma bilen çalt täzelenýär we gaýtalanýar.“Mida” -da satuwdan soňky ýagdaýlar gaty az, şonuň üçin satyjylarymyz satuwdan soňky basyş barada aladalanman önüm satuwyna we kanal mahabatyna doly üns berip bilerler.

MIDA-nyň esasy bazary näme?

MIDA-nyň önüm bazary sebitlerine Europeewropa, Demirgazyk Amerika, Eastakyn Gündogar, Günorta-Gündogar Aziýa we Günorta Amerikanyň bölekleri girýär.

Haýsy önümleri berip bilersiňiz?

2.Biziň esasy önümlerimiz: AC we DC EV zarýad beriji birikdirijiler we rozetkalar, tip1 we 2 görnüşli EV birikdirilen kabel, 1 görnüşli 2 zarýad kabeli, görnüşi 2 EV zarýad kabeli görnüşi, Hytaý DC zarýad berijisi we rozetkasy, mode2 göçme EV zarýad beriji, 16Amp sazlanyp bilner EV zarýad beriji, 32Amp sazlanyp bilinýän EV zarýad beriji, 3,6kw / 7kw akylly AC zarýad beriş üýşmesi, 7kw / 11kw / 22kw EV zarýad beriş stansiýasy, B RCD & RCCB, EVSE göçme gözegçilik ediji we ş.m.

Näme üçin sizi beýleki goşmaçalar däl saýladyk?

Professional topar:Biz elektrik wilkalarynyň rozetkalaryny, EV kabellerini, EV birikdirijilerini, zarýad beriş stansiýalaryny öz içine alýan elektrik ulag komponentleriniň hünärmen üpjünçisi.Önümlerimiziň hemmesi CE, TUV, UL kepilnamasy bilen gelýär.

Howpsuzlyk:Awtoulagyňyz tötänleýin suwa ýa-da oda çümse-de, belli bir wagtyň içinde howpsuz saklap biljekdigiňizi üpjün etmek üçin iň ýokary alaw saklaýjy derejesi, ýokary suw geçirmeýän dereje.
(maslahatlar: Önümleri bilgeşleýin suwa ýa-da oda çümdürmäň, bu gaty howply, durmuşyňyzy gadyr ediň we otdan we suwdan uzak duruň.)

Ajaýyp hyzmat:professional öňünden satuw, satuw wagtynda we satuwdan soň. Diňe maňa öz islegleriňizi aýtmaly, galan zatlar bilen meşgullanaryn.Şeýle hem, hytaýly dostuňyzy alyp bilersiňiz, eger geljekde Hytaýda gezelenç etmegi meýilleşdirýän bolsaňyz, size myhmansöýerlik bilen çemeleşerin.

Sizde näme kepillikler bar?

Öň satuw:hünärmen inersenerler hilini üpjün etmek üçin önümleri üns bilen barlarlar.

Satuw wagtynda:Müşderilerimiziň önümleri wagtynda ýa-da möhletinden öň almagyny üpjün etmek üçin müşderiniň sargytlarynyň önümçiligini, gowşurylyşyny we logistika ýagdaýyny yzarlarys.

Satuwdan soň:Müşderileriň pikirleri bilen iş salyşmak üçin ýörite toparymyz bar, jogapkärçiligimiz bolsa önümleri mugt gaýtaryp bereris.
(Kompaniýamyz wada berýär: amatly bahalar, gysga önümçilik wagty we satuwdan soň kanagatlanarly hyzmat.)

Iş hakda

Başlangyçlar bilen işleýärsiňizmi?

Başlangyçlar bilen işlemäge şat.Senagat anorich taslamasynyň tejribesine düşünişimize esaslanyp, EV zarýad beriş meýdançasy kämillik ýaşyna ýetenok we bu ugurda bu ugurda işleýän kompaniýalar ösüş üçin uly mümkinçiliklere eýe.Aslynda, dokma köp kompaniýalara ýerli bazarlarynda gaty gowy netijeleri gazanmaga kömek etdi.

Önüm üçin iň az sargyt mukdary näçe?

Customöriteleşdirilmedik önümler üçin MOQ talap ýok.Şeýle-de bolsa, köpçülikleýin satyn almagyň mukdary ýetilmedik ýagdaýynda bölek satuw bahasyndan satylar.

Customöriteleşdirilen önümler üçin umumy MOQ 100pc, käbir ýöriteleşdirilen mazmunda aýratyn mukdar talaplary bolup biler.Has giňişleýin maglumat üçin satuw işgärlerimize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

Töleg möhleti näçe?

Bank geçirişini, T / T, Paypal & Western Union ýa-da islegleriňize we ýagdaýyňyza görä beýleki töleg usullaryny kabul edýäris.

Önümçilik sikliňiz näçe?

Önümçiligiň öňdebaryjy wagty sargyt tassyklanylandan we goýumy alandan 60-75 gün soň.

Jikme-jik sitata alyp bilerinmi?Soragymy iberenimden soň haçan alaryn?

Bu önümiň görnüşlerine, işleýiş talaplaryna we önümiň mukdaryna baglydyr.Adatça, ilkinji sitata bir ýa-da iki günüň içinde geler.Alnan sitatalar 30 gün dowam eder, şondan soň awtomatiki usulda gutarar.

Sargyt goýmazdan ozal nusga alyp bilerinmi?

Hawa, gözden geçirmek üçin nusgalary iberip bileris.Aslynda, önümçilige başlamazdan ozal elmydama tassyklamak üçin nusgalary taýýarlamagy maslahat berýäris.Her kimiň bir sahypada bolandygyna göz ýetirmegiň ajaýyp usuly diýip pikir edýäris we düşünişmezliklerden hem gaça durýarys.

Haýsy walýutany kabul edýärsiňiz?

Biz esasan ABŞ-nyň dollaryny (USD) we ýewro we RMB-ni kabul edýäris, Başga bir walýuta görnüşinde tölemek isleseňiz, bank bilen tassyklamaly we soň size dolanmaly.

Satuwdan soň

Satuwdan soňky meseleler üçin gaýtadan işlemek wagty näçe wagt?

Adatça 1-2 iş gününiň içinde;
Satuwdan soň az sanly çylşyrymly mesele üçin, düýp sebäbini tassyklamak üçin müşderiler bilen habarlaşmak üçin has köp wagt sarp etmeli bolmagymyz mümkin.

Defhli kemçilikli önümleri MIDA-a yzyna ibermek zerurmy?

Bu baglydyr.Satuwdan soňky bölümimiziň kararyna görä yzyna iberilmeli bolsa, müşderiden kemçilikli önümleri bilelikde çözüp bilmekleri üçin müşderini dürli ýurtlardaky bellenen ýerlerimize ibermegini haýyş ederis.

Önüm kepillik möhletinden daşgary näsazlyk bilen ýüzbe-ýüz bolsa näme etmeli?

Komponentleri çalyşmak ýaly aýratyn ýagdaýlara görä müşderilerimize satuwdan soň has uzak hyzmat ederis (adam tarapyndan döredilen zyýandan başga) we degişli derejede tehniki hyzmat çykdajylaryny alarys.

Önümiň näsazlygy bilen ýüzbe-ýüz bolsam näme etmeli?

Önümlerimiz zawodda berk barlagdan geçdi we satuwdan soň kynçylyklara seýrek duş gelýär.Bu, has köp müşderiniň MIDA-a ynanmagy saýlamagynyň sebäplerinden biridir.Haýsydyr bir önüm näsazlygy ýüze çykan halatynda göni satuw bölümimize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.Satuwdan soň doly işimiz bar we müşderilerimize önümlerimiziň aladasyz önümlerimizi satyn almagyny üpjün etmek üçin nädogry birini çalyşmak ýa-da bejermek ýaly dürli satuw usullary bilen üpjün edip bileris.

Içerki üçin

Elektrik ulagy näme?

Elektrik ulagynyň içerde ýanýan hereketlendirijisi ýok.Munuň ýerine, zarýad berilýän batareýalar bilen işleýän elektrik hereketlendirijisi bilen işleýär.

Elektrik awtoulagyňyzy öýde zarýad alyp bilersiňizmi?

Hawa, düýbünden!Öýüňizde elektrik awtoulagyňyzy zarýad bermek zarýad bermegiň iň täsirli usulydyr.Bu hem wagtyňyzy tygşytlaýar.Aýry-aýry zarýad beriş nokady bilen, awtoulagyňyz ulanylmaýan wagty dakyň we akylly tehnologiýa siziň üçin zarýady başlar we bes eder.

EV-ni bir gije dakyp bilerinmi?

Hawa, artykmaç zarýad bermek barada alada etmegiň hajaty ýok, awtoulagyňyzy ýörite zarýad beriş nokadyna dakyň we akylly enjam soňundan doldurmak we öçürmek üçin näçe güýç gerekdigini biler.

Rainagyşda elektrik awtoulagyna zarýad bermek ygtybarlymy?

Bagyşlanan zarýad beriş nokatlarynda ýagyşa we aşa howa şertlerine garşy durmak üçin gurlan gorag gatlaklary bar, bu bolsa awtoulagyňyza zarýad bermek gaty ygtybarly.

Elektrik ulaglary daşky gurşaw üçin has gowumy?

Gaty hapalaýan ýangyç dwigateliniň doganoglanlaryndan tapawutlylykda, elektrik ulaglary ýolda zyňyndysyz.Şeýle-de bolsa, elektrik energiýasynyň öndürilmegi henizem zyňyndylary öndürýär we bu hem göz öňünde tutulmalydyr.Şeýle-de bolsa, gözlegler ownuk benzinli awtoulag bilen deňeşdirilende zyňyndylaryň 40% azalmagyny teklip edýär we Angliýanyň Milli Grid ulanylyşy "ýaşyl" bolansoň, bu görkeziji ep-esli ýokarlanar.

Elektrik ulagymy adaty 3 pinli rozetkadan zarýad alyp bilemokmy?

Hawa, başararsyňyz - ýöne gaty seresaplylyk bilen…

1. Simleriňiziň zerur bolan ýokary elektrik ýükleri üçin simleriň ygtybarlydygyna göz ýetirmek üçin ökde rozetkany ökde elektrik bilen barlamaly bolarsyňyz.

2. Zarýad beriş kabelini almak üçin amatly ýerde rozetkanyň bardygyna göz ýetiriň: awtoulagyňyzy güýçlendirmek üçin uzaldyjy kabeli ulanmak ygtybarly däl

3. Zarýad bermegiň bu usuly gaty haýal - 100 mil aralygynda 6-8 sagat töweregi

Carörite awtoulag zarýad beriş nokadyny ulanmak, adaty wilka rozetkalaryndan has ygtybarly, arzan we has çalt.Mundan başga-da, häzirki wagtda giňden elýeterli bolan OLEV grantlary bilen, Go Electric-dan ýokary hilli zarýad beriş nokady 250 funt sterling, enjamlaşdyrylan we işleýän bolup biler.

Döwlet goldawyny nädip almaly?

Bize goý!“Go Electric” -dan zarýad beriş nokadyňyzy sargyt edeniňizde, siziň hukugyňyzy barlaýarys we siziň üçin talaplaryňyzy ýerine ýetirmek üçin birnäçe maglumatlary alýarys.Thehli aýakgap işlerini ýerine ýetireris we zarýad beriş nokadyny gurmak üçin töleg 500 funt sterling arzanladylar!

Elektrikli awtoulaglar elektrik toguňyzy ýokarlandyrýarmy?

Elbetde, öýde awtoulagyňyza zarýad bermek bilen has köp güýç sarp etmek, elektrik toguňyzy artdyrar.Şeýle-de bolsa, bu çykdajylaryň ýokarlanmagy, adaty benzin ýa-da dizel ulaglaryny ýangyç bilen üpjün etmek üçin edilýän çykdajylaryň diňe bir bölegidir.

Öýden uzakda bolanymda zarýad beriş stansiýalaryny nädip tapyp bilerin?

Awtoulagyňyzyň köpüsini öýde ýa-da işde zarýad berseňizem, ýolda barýarkaňyz wagtal-wagtal goşmaça tölegler gerek bolar.Iň ýakyn zarýad beriş stansiýalaryny we elýeterli zarýad berijileriň görnüşlerini görkezýän köp sanly web sahypasy we programmalar (Zap Map we Open Charge Map) bar.

Häzirki wagtda Angliýada 26,000-den gowrak wilka bilen 15 000-den gowrak köpçülikleýin zarýad beriş nokady bar we hemişe täze gurulýar, şonuň üçin awtoulagyňyzy marşrutda doldurmak mümkinçilikleri hepdede artýar.

Önümler hakda

MIDA haýsy şahadatnama aldy?

Mida, CE, TUV, CSA, UL, ROHS, ETL we ş.m. ýaly şahadatnamalara eýe. Producthli önüm şahadatnamalarymyz ýerli satuw talaplaryna laýyk gelýär.Aýratyn zerurlyklaryňyz bar bolsa, wagtynda habar bermegiňizi haýyş edýäris!

MIDA-da önümler barmy?

Mysal hökmünde ýa-da müşderiler üçin wagtlaýyn gyssagly iberiş üçin ýeterlik mukdarda ýöriteleşdirilmedik önümleri taýýarladyk.

Kepillik näçe wagt?

Senagat standarty 12 aýlyk kepillik ähli önümlerimize degişlidir.Kepillik diňe önüm dogry ulanylsa we gurnalan bolsa, nädogry gurmak, nädogry ulanmak ýa-da aşa howply şertlerde ulanmak zerarly ýetirilen zyýany öz içine almaýar.Müşderi tarapyndan önümi bejermek, üýtgetmek we ş.m. önümi sökmek ýaly haýsydyr bir usul bilen bozulan bolsa, kepillik indi ulanylmaýar.Alada etme, 12 aýdan gowrak önümler hem her gezek dogry işlener.

Diwar gutusyny gurmak kynmy?Ulanyjylar satyn alandan soň gurnamany tamamlap bilerlermi?

Önümlerimiz öz standartlarymyza laýyk gelýär we gurmak gaty aňsat.Şeýle hem, gurnama görkezmeleri we düşünmek aňsat bolan wideolar bar.Installationhli gurnama prosesi, adatça, professional elektrik bilen 10 minutdan az wagt alýar.Emma howpsuzlyk üçin EVSE-ni özüňiz gurmagy maslahat beremzok.

zarýad berijiňiz ähli awtoulag markalaryna laýyk gelýärmi ýa-da diňe belli markalara zarýad berip bilermi?

Zarýad berijilerimiz bazardaky ähli awtoulag modellerine laýyk gelýär.

Önümiňizde ýerli bazarlar tarapyndan talap edilýän şahadatnama barmy?

Bütin dünýäde satylýan önümlerimiziň hemmesi ýerli hökümetler tarapyndan ykrar edilen degişli şahadatnamadan geçdi, şol sanda UL, CE, TUV, CSA, ETL, CCC we ş.m. Müşderileriň ulanmagy üçin doly howpsuz.

Eltip bermek hakda

Gowşuryşlary nädip çözmeli?

Gerek bolsa, öz logistika kanallarymyzy ulanyp, eltip bermek we gümrük meselelerini çözüp bileris.Diýmek, sürüjimiz ýa-da FedEx, DHL, sargydyňyzy gapyňyza ýetirer.

Getirmegiň ortaça wagty näçe?

Hytaýdan ekspress arkaly iberilýän kiçijik paket bolsa, ortaça eltiş wagty takmynan 12 gün bolar;
Hytaýdan deňiz arkaly iberilýän harytlaryň uly topary bolsa, ortaça eltiş wagty 45 gün töweregi bolar;
ABŞ / Kanada / Europeewropadaky daşary ýurt ammarymyzdan ekspress arkaly iberilýän kiçijik paket bolsa, ortaça eltiş wagty 2-7 gün töweregi bolar.

Harytlar nireden iberilýär?

Ofisimizden ýa-da zawodymyzdan göni iberýäris.

Sargyt eden önümlerimi nädip iberýärsiňiz?

DHL, Fedex, TNT, UPS we ş.m. ýaly daşaýjylar bilen hyzmatdaşlyk edýäris Deňiz, howa, demir ýol we gury ýer transporty hem siziň islegiňiz boýunça elýeterlidir.

Satyn alan önümlerimizi gaplamak üçin näme ulanýarsyňyz?

Zerur bolsa eksport standartlaryna laýyk gelýän ýokary hilli karton gutular.

Sargytymyň gijä galmaýandygyna nädip göz ýetirip bilerin?

Iberýän maglumatlaryňyzyň dogrudygyna we dolulygyna göz ýetiriň, esasanam töleg maglumatlary.
Üýtgetmek haýyşlary we tassyklamalar bilen e-poçtalarymyza derrew jogap beriň we wagtynda habarlaşarys.Writtenazmaça razyçylygyňyz bolmazdan hiç zat öndürmeris. Sargydyňyzyň ýagdaýy barada size habar bermäge şat!

Sargytym sag-aman iberilermi?Önümi alyp bilýän “vou gurantee” edip bilermi?

Itemshli önümler iberilmezden ozal islendik zeper ýa-da kemçilik barlygy barlanýar.Iberilişiňizi alanyňyzda, kwitansiýa gol çekmezden ozal islendik indentasiýa, deşik, kesmek, göz ýaşy ýa-da burç burçlary ýaly nädogry ýükleme alamatlaryny bar kartonlary üns bilen gözden geçiriň.Bukjanyň daşyndaky näsazlyk alamatlary bolmazdan zeper ýeten zady almak gaty ähtimal.Şeýle-de bolsa, haýsydyr bir mesele tapsaňyz, haýal etmän biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.Talaplary ýerine ýetirmek üçin islendik zeper ýeten ýa-da kemçilikli harytlaryň we gaplamalaryň sanly suratlaryny talap edýäris.Bukjany açanyňyzda we önümi öýüňize getireniňizde seresap boluň.

Işewürlik üçin

DC we AC zarýad bermegiň arasynda näme tapawut bar?

EV zarýad beriş stansiýasyny gözläniňizde, ulagy güýçlendirmek üçin näçe wagt sarp edýändigiňize baglylykda AC ýa-da DC zarýad bermegi saýlap bilersiňiz.Adatça bir ýerde biraz wagt geçirmek isleseňiz we howlukmaç bolsaňyz, AC zarýad portuny saýlaň.AC, DC bilen deňeşdirilende haýal zarýad beriş usulydyr.DC bilen adatça EV-ni bir sagatda adalatly göterime alyp bilersiňiz, AC bilen bolsa 4 sagatda takmynan 70% zarýad alarsyňyz.

Elektrik togy elektrik ulgamynda elýeterlidir we ykdysady taýdan uzak aralyklara geçirilip bilner, ýöne awtoulag zarýad bermek üçin AC-ni DC-e üýtgedýär.DC, beýleki tarapdan, esasan çalt zarýad bermek üçin ulanylýar we hemişelik.Göni tok bolup, elektron göçme enjamyň batareýalarynda saklanýar.

AC we DC zarýad bermegiň esasy tapawudy güýjüň öwrülmegi;DC-de öwrülişik ulagyň daşynda bolup geçýär, AC-de bolsa güýç ulagyň içinde öwrülýär.

Maşynymy adaty jaý rozetkasyna dakyp bilerinmi ýa-da uzaldyjy kabel ulanyp bilerinmi?

, Ok, awtoulagyňyzy adaty jaýa ýa-da açyk rozetka dakmaly däl ýa-da uzaldyjy simleri ulanmaly däl, sebäbi bu howply bolup biler.Öýde elektrik awtoulagyna zarýad bermegiň iň ygtybarly usuly, ýörite elektrik ulagy bilen üpjün etmek enjamlaryny (EVSE) ulanmakdyr.Bu ýagyşdan dogry goralýan açyk rozetkadan we DC impulslaryny dolandyrmak üçin niýetlenen galyndy tok enjamyndan, şeýle hem AC tokdan ybarat.EVSE bilen üpjün etmek üçin paýlaýyş tagtasyndan aýratyn zynjyr ulanylmaly.Giňeldiş gurşunlary, hatda örtülen ýaly ulanylmaly däldir;uzak wagtlap doly bahalandyrylan tok götermek üçin niýetlenen däldir

Zarýad bermek üçin RFID kartasyny nädip ulanmaly?

RFID radio ýygylygyny kesgitlemek üçin gysgaça söz.Simsiz aragatnaşyk usuly, fiziki obýektiň şahsyýetini kesgitlemäge kömek edýär, bu ýagdaýda EV we özüňiz.RFID şahsyýetiň simsiz simlerini simsiz geçirýär.Islendik RFID kartoçkasy bolansoň, ulanyjyny okyjy we kompýuter okamaly.Şonuň üçin kartoçkany ulanmak üçin ilki bilen RFID kartoçkasyny satyn almaly we zerur maglumatlary bilen hasaba almaly bolarsyňyz.

Ondan soň, bellige alnan täjirçilik EV zarýad beriş stansiýalarynyň haýsydyr birinde köpçülik ýerine baranyňyzda, RFID kartyňyzy skanirlemeli we “Smart” bölümine ýerleşdirilen RFID sorag edijisinde kartany skanirläp tassyklamaly.Bu, okyja kartany kesgitlemäge mümkinçilik berer we signal RFID kartoçkasy bilen iberilýän şahsyýet belgisine kodlanar.Şahsyýet kesgitlenenden soň, EV-e zarýad berip bilersiňiz.Bharat jemgyýetçilik EV zarýad beriji stansiýalarynyň hemmesi, RFID kesgitlenenden soň EV-ni zarýad bermäge mümkinçilik berer.

Elektrik ulagymy nädip zarýad almaly?

1. Zarýad beriji rozetka zarýad beriji birikdiriji bilen aňsatlyk bilen ýeter ýaly ulagyňyzy saklaň: Zarýad beriş prosedurasy wagtynda zarýad beriş kabeli hiç hili kynçylyk döretmeli däldir.

2. Ulagda zarýad beriş rozetkasyny açyň.

3. Zarýad beriji birikdirijini rozetka doly dakyň.Zarýad beriş prosesi diňe zarýad berijiniň zarýad nokady bilen awtoulagyň arasynda ygtybarly baglanyşyk bolanda başlar.

Elektrik ulagynyň dürli görnüşleri haýsylar?

Batareýa elektrik ulaglary (BEV): BEV-ler diňe motory işletmek üçin batareýany ulanýarlar we batareýalar plug-in zarýad beriş stansiýalary bilen zarýadlanýar.
Gibrid elektrik ulaglary (HEV): HEV-ler adaty ýangyç, şeýle hem batareýada saklanýan elektrik energiýasy bilen işleýär.Wilkanyň ýerine batareýasyny zarýad bermek üçin regeneratiw tormoz ýa-da içki ýangyç hereketlendirijisini ulanýarlar.
Plaginli gibrid elektrik ulaglary (PHEV): PHEV-leriň içki ýanmagy ýa-da beýleki hereketlendiriji çeşme hereketlendirijileri we elektrik hereketlendirijileri bar.Şeýle hem adaty ýangyç ýa-da batareýa bilen işledilýär, ýöne PHEV-lerdäki batareýalar HEV-lerden has uly.PHEV batareýalary ýa-da plug-in zarýad beriş stansiýasy, regeneratiw tormoz ýa-da içki ýangyç hereketlendirijisi bilen zarýadlanýar.

Haçan AC ýa-da DC zarýad almaly?

EV-e zarýad bermezden ozal, AC we DC elektrik arassalaýjy stansiýalaryň arasyndaky tapawudy öwrenmek möhümdir.AC zarýad beriş stansiýasy bortdaky ulag güýçlendirijisini 22kW çenli üpjün etmek üçin enjamlaşdyrylandyr.DC güýçlendiriji gönüden-göni ulagyň batareýasyna 150kW çenli üpjün edip biler.Şeýle-de bolsa, esasy tapawut, DC zarýad beriji bilen elektrik ulagyňyz zarýadyň 80% -ine ýetýär, galan 20% üçin bolsa has uzyn bolýar.AC zarýad beriş prosesi durnukly we DC zarýad beriş portundan awtoulagyňyzy güýçlendirmek üçin has köp wagt talap edýär.

ACöne AC zarýad beriş portunyň bolmagynyň peýdasy, tygşytly bolmagy we köp täzelenmeler etmezden islendik elektrik torundan ulanylyp bilinmegi.

EV-ä zarýad bermäge howlugýan bolsaňyz, DC birikmesi bolan elektrikli awtoulag zarýad nokadyny gözläň, sebäbi bu ulagyňyza has çalt zarýad berer.Şeýle-de bolsa, awtoulagyňyza ýa-da başga bir elektroniki ulaga zarýad berýän bolsaňyz, AC zarýad nokadyny saýlaň we ulagyňyzy doldurmak üçin ep-esli wagt beriň.

AC we DC zarýad bermegiň peýdasy näme?

AC we DC elektrikli awtoulag zarýad beriş nokatlarynyň ikisiniň hem peýdasy bar.AC güýçlendiriji bilen öýde ýa-da işledip bilersiňiz we 240 wolt AC / 15 amp elektrik üpjünçiligi bolan adaty elektrik PowerPoint-i ulanyp bilersiňiz.EV-iň bortdaky zarýad berijisine baglylykda zarýadyň tizligi kesgitlener.Adatça 2,5 kilowat (kWt) -dan 7 .5 kWt aralygynda bolýar?Şonuň üçin elektrikli awtoulag 2,5 kWt bolsa, onda doly zarýad almak üçin bir gijede goýmagy talap ederdiňiz.Şeýle hem, AC zarýad beriş portlary tygşytly bolup, uzak aralyklara iberilip bilinýän islendik elektrik torundan edilip bilner.

Beýleki tarapdan, DC zarýad bermek, EV-iň has çalt zarýad almagyny üpjün eder we wagt bilen has çeýe bolmaga mümkinçilik berer.Bu maksat bilen, elektrikli awtoulag zarýad beriş stansiýalaryny hödürleýän köp sanly köpçülik ýerleri, EV-ler üçin DC zarýad portlaryny hödürleýär.

Öýde ýa-da köpçülikleýin zarýad bekedinde näme saýlamaly?

EV awtoulaglarynyň köpüsi indi 1-nji derejeli zarýad beriş stansiýasy bilen guruldy, ýagny 12A 120V zarýad beriji tok bar.Bu, awtoulagyň adaty öý rozetkasyndan zarýad almaga mümkinçilik berýär.Thisöne bu gibrid awtoulagy bolan ýa-da kän syýahat etmeýänler üçin has amatlydyr.Giňişleýin syýahat eden bolsaňyz, 2-nji derejedäki EV zarýad beriş stansiýasyny gurmak has gowudyr. Bu dereje, awtoulagyňyzyň aralygy boýunça 100 mil ýa-da ondanam köp ýol geçip, 2-nji dereje 16A 240V bolan 10 sagatlap zarýad berip bilersiňiz.Mundan başga-da, öýde AC zarýad beriş nokadynyň bolmagy, köp täzelenmän, awtoulagyňyza zarýad bermek üçin bar bolan ulgamy ulanyp bilersiňiz.Şeýle hem DC zarýad bermekden pesdir.Şonuň üçin öýde, AC zarýad beriş stansiýasyny saýlaň, köpçülikde DC zarýad portlaryna gidiň.

Jemgyýetçilik ýerlerinde DC zarýad beriş portlarynyň bolmagy has gowudyr, sebäbi DC elektrik awtoulagynyň çalt zarýad berilmegini üpjün edýär.DColda EV-iň köpelmegi bilen DC zarýad beriş portlary zarýad beriş stansiýasynda has köp awtoulagyň zarýad almagyna mümkinçilik döreder.

AC zarýad berijisi meniň EV girişime laýyk gelýärmi?

Global zarýad beriş standartlaryna laýyk gelmek üçin Delta AC zarýad berijileri SAE J1772, IEC 62196-2 Type 2 we GB / T ýaly dürli zarýad beriji birikdirijiler bilen gelýär.Bular global zarýad beriş standartlary we häzirki wagtda bar bolan EV-leriň köpüsine laýyk geler.

SAE J1772 ABŞ-da we Japanaponiýada, IEC 62196-2 2-nji görnüş Europeewropada we Günorta Gündogar Aziýada giňden ýaýrandyr.GB / T Hytaýda ulanylýan milli standartdyr.

DC zarýad berijisi meniň EV awtoulag rozetkasyna laýyk gelýärmi?

DC zarýad berijileri, CCS1, CCS2, CHAdeMO we GB / T 20234.3 ýaly global zarýad beriş standartlaryna laýyk gelýän dürli zarýad beriji birikdirijiler bilen gelýär.

CCS1 ABŞ-da giňden ýaýrandyr we CCS2 Europeewropada we Günorta Gündogar Aziýada giňden kabul edilýär.CHAdeMO ýapon EV öndürijileri tarapyndan ulanylýar we GB / T Hytaýda ulanylýan milli standartdyr.

Haýsy EV zarýad berijini saýlamaly?

Bu siziň ýagdaýyňyza bagly.Çalt DC zarýad berijileri, EV-e çalt zarýad bermeli ýagdaýlar üçin amatly, mysal üçin şäherara awtoulag ýollarynyň zarýad bekedinde ýa-da dynç alyş duralgasynda.AC zarýad beriji, iş ýerinde, söwda merkezlerinde, kinoteatrda we öýde has uzak durýan ýerleriňize laýyk gelýär.

Elektrik ulagyny zarýad almak näçe wagt alýar?

Zarýad bermegiň üç görnüşi bar:
• Öýde zarýad bermek - 6-8 * sagat.
• Köpçülikleýin zarýad bermek - 2-6 * sagat.
• 80% zarýad almak üçin çalt zarýad bermek 25 * minutdan az wagt alýar.
Elektrikli awtoulaglaryň dürli görnüşleri we batareýalarynyň ululyklary sebäpli bu döwürler üýtgäp biler.

Öý zarýad nokady nirede guruldy?

Öý zarýad nokady, awtoulagyňyzy saklaýan ýeriňize ýakyn daşarky diwara oturdyldy.Jaýlaryň köpüsi üçin muny aňsatlyk bilen gurup bolýar.Şeýle-de bolsa, öz awtoulag duralgasyz kwartirada ýa-da gapyňyzdaky köpçülikleýin pyýada ýoly bolan terasly jaýda ýaşaýan bolsaňyz, zarýad nokadynyň gurulmagy kyn bolup biler.

Habaryňyzy goýuň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň